นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า

บริษัท นอติคอมม์ จำกัด (“บริษัท”) ผู้ให้บริการระบบติดตาม VMS (รวมถึงระบบติดตามเรือ ระบบติดตามรถ ระบบส่งข้อความระยะไกล และระบบการควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียม) ที่ให้บริการทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ (เรียกรวมทุกบริการว่า “บริการ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของท่านในฐานะลูกค้า (“ท่าน”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของท่าน ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะ ใช้มาตรการที่เป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสอดคล้องอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันอาจยังไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือเก็บ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100 % บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้อย่างสมบูรณ์

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลของท่านที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือข้อมูลของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจของท่าน ที่เป็นลูกค้านิติบุคคล (“ตัวแทน”)

การยอมรับนโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่ท่านเลือกใช้บริการของบริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงให้บริษัทจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

การให้บริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งในกรณีที่ท่านกดไปที่ลิงก์ของบุคคลภาย นอกดังกล่าว ท่านจะถูกนำไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวโปรดทราบว่า เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ดำเนิน การโดยบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น อันเป็นเว็บไซต์ที่ บริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมและไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายและวิธีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายฉบับนี้สอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการต่าง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มา ดังนี้ :(1) ได้รับโดยตรงจากท่าน ในระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือการ ประสานงาน (2) ได้รับโดยอัตโนมัติในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือในขณะที่ท่านใช้บริการของบริษัท หรือ (3) ได้ รับจากบุคคลอื่น ซี่งในกรณีได้รับจากบุคคลอื่นนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีการจัดเก็บ 

บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนของท่าน (เช่น เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่)

 2. ข้อมูลการแสดงตนของท่านที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือตัวแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือ เดินทางเพื่อประกอบการลงนามและทำสัญญา;

 3. ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของท่าน (Log Data) (เช่น IP Address ชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าแอพพลิเคชั่นในขณะใช้บริการ เวลาและวันที่ท่านมีการใช้บริการ หรือข้อมูลสถิติอื่น) และคุกกี้ (บริษัทขอ แจ้งให้ท่านทราบว่า บริการของบริษัทไม่ได้มีการใช้คุ้กกี้เหล่านี้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นที่บริษัทใช้ อาจใช้ รหัสและ library ของบุคคลภายนอกที่มีการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลและปรับปรุงการให้บริการ

 4. สำหรับการใช้บริการของบริษัทโดยบุคคลใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน (เช่น พนักงาน หรือคนขับ) ในฐานะผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน”) บริษัทอาจได้รับ เก็บ รวบรวมและใช้ใบขับขี่ของผู้ใช้งาน (เช่น คนขับรถบรรทุกที่ต้อง login เข้า ระบบด้วยใบขับขี่เพื่อใช้บริการของบริษัท) ข้อมูลพาหนะของผู้ใช้งาน รวมถึงป้ายทะเบียนและตำแหน่งจริง และข้อมูล ของผู้ใช้งานนั้นเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพใบหน้า ที่จะถูกเก็บรวบรวม เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการขับรถและการติดตามเพื่อความปลอดภัยในขับขี่

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อการให้บริการของบริษัทนี้ ท่านรับทราบ และยอมรับว่า บริษัทมีสถานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” เท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ของผู้ใช้งานให้บริษัทเพื่อดำเนินการประมวลผลในการให้บริการ เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น บริษัทจะ ถือว่า ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นให้แก่บริษัทแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ ในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้รับจากท่าน ตามนโยบายฉบับนี้ และตามคำสั่งที่ท่านได้ให้ไว้

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจถูกเปิดเผยหรือส่งต่อในระหว่างที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อร้อง เรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ประวัติการชำระเงินคืนไม่ว่าจำนวนใดๆ ที่ดำเนินการโดยและระหว่างบริษัทและท่านที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นที่จะต้องเก็บ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด (ตามที่ได้มีการระบุไว้) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 1. เพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยต้องใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อและประสานงานกับท่าน ตลอดขั้นตอนการเจรจาและการตกลง ธุรกรรมระหว่างบริษัทกับท่าน เพื่อการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่บริษัทอาจมีต่อท่าน ตามข้อตกลงที่ได้มีการทำขึ้น รวมทั้ง การให้บริการตามขอบเขตของข้อตกลงในการใช้บริการ และเพื่อให้บริการสนับสนุนอื่นเพิ่มเติมตามที่ท่านต้องการ (เช่น การปรับปรุง และแก้ไขตามรายงานปัญหาบกพร่อง และการวิเคราะห์ข้อมูล)

 2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี และภาษีอากร และ การปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

 3. เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ใน 2 กรณีหลัก คือ (i) ในกรณีที่บริษัทอาจจำเป็นต้องดำเนินการบังคับ หรือปกป้องสิทธิในกระบวนการทางกฎหมายกับท่าน หรือ (ii) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับท่าน ซึ่งรวม ถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวางแผน เพื่อปรับปรุงการให้บริการเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นของท่าน หรือการจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทจากการทุจริตในระบบ และเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

 4. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นที่ท่านอาจให้ความยินยอม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ทำการตลาด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาในข้อตกลงการใช้บริการ และอาจเก็บต่อตาม ระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท  หรือเพื่อการปกป้องสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัท ในการดำเนิน กระบวนการตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการดำเนินกิจการภายในของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปบริษัทจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลดังต่อไปนี้: (1) ผู้ให้บริการ บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับการว่าจ้างอำนวยความสะดวกในการให้บริการของบริษัท หรือเพื่อให้บริการในนามของบริษัท หรือ เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการในการใช้บริการของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเท่า ที่จำเป็นเท่านั้น และบุคคลที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และ (2) หน่วยงาน ของรัฐ ที่บริษัทอาจมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำพิพากษา คำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่หน่วย งานนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะแจ้งการเปิดเผยดังกล่าวให้ท่านทราบ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิใน การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของบริษัท สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลดังกล่าว สิทธิในการขอข้อมูล ในกรณีที่ บริษัททำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดย อัตโนมัติ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล; สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิในการร้อง เรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือต้องการใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อบริษัทได้ที่:

ชื่อ:                                บริษัท นอติคอมม์ จำกัด

ที่อยู่:                              เลขที่ 299/8 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเลขโทรศัพท์:       02-107-2161

อีเมล:                             connect@nauticomm.com

Scroll to Top